Regulamin KSO PDF Drukuj E-mail
wtorek, 2013-01-22
Regulamin Klubu Sportowego Ożarowianka

  § 1.
Klub Sportowy Ożarowianka działa jako stowarzyszenie w oparciu o Statut i Ustawę o Kulturze Fizycznej.
   § 2.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Klub reprezentowany jest przez Zarząd  Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.
   § 3.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach: piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo oraz innych rozwijających i podtrzymujących sprawności fizyczną.
                                                                               § 4.                                                                            
Warunki przynależności do Klubu:
- bieżące opłacanie  składek członkowskich,
- praca na rzecz Klubu w formie i ilości określonej przez Zarząd Klubu,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminami poszczególnych sekcji,
- posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
- kultura osobista i zdyscyplinowanie,
- przestrzeganie  niniejszego Regulaminu.
  § 5.
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia bazę szkoleniową, opiekę trenersko-instruktorską, podstawowy sprzęt.
  § 6.
Każdy członek Klubu uczestniczący w  zajęciach  powinien posiadać własny ubiór sportowy obowiązujący w danej dyscyplinie sportu. Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie  szkolenia, doboru sprzętu.
  § 7.
Na obowiązkowe opłaty składają się:
1. Składki dla członków zwyczajnych.
2. Składka dla członków wspierających  (rodziców i opiekunów) dzieci czynnie uczestniczących w zajęciach Klubu.
4. Wpłat można dokonywać:
a) na konto Klubu 98 1240 2164 1111 0010 4905 7668. W tytule proszę o podanie imię, nazwisko i okresu za jaki  wpłacana jest składka,
b) gotówką u trenerów (dotyczy członków wspierających),
c ) gotówką u kierownika  klubu,
Wysokość i termin opłacania składek ustala zarząd na drodze uchwały. 

   § 8.
Warunkiem przyjęcia do Klubu Sportowego Ożarowianka jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
                                                                 
   § 9.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do  interpretacji powyższego regulaminu.
Ożarów  Mazowiecki 03.01 2013r.

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat